Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projektas
Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0125
Y KARTA MIESTUI
Projekto vykdytojas – Neformalaus ugdymo centras.
Projekto partneris – Utenos kolegija.
Projekto tikslas – didinti ekonomiškai neaktyvių darbingų ir bedarbių jaunų asmenų galimybes įsitvirtinti darbo rinkoje ugdant verslumo įgūdžius. Tikslas atliepia 8.6.1-ESFA-T-927 priemonės “Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas” tikslą – įgyvendinant vietos plėtros strategijas padidinti miestų bendruomenių socialinę integraciją ir pagerinti šių bendruomenių narių padėtį darbo rinkoje.
Trumpas projekto aprašymas.
Pagrindinės projekto veiklos nukreiptos į tikslinės grupės – ekonomiškai neaktyvių ir bedarbių asmenų (“Y kartos”, jaunimo iki 29 m.), verslumo įgūdžių ugdymo iniciatyvas, vykdant neformaliojo mokymo programą, kurią sudaro:
1. Renginiai “Asmeninis prekės ženklas”, skirti tikslinės grupės įtraukimui į projektą, verslumo gebėjimų pažinimui ir ugdymui;
2. Neformaliojo švietimo mokymai ir individualios konsultacijos “Skaitmeninis marketingas”, skirti verslumo gebėjimų ugdymui reklamos ir rinkodaros darbo rinkai;
3. Renginys – Hakatonas: verslo problemų sprendimo maratonas skaitmeninėmis technologijomis, skirtas verslo problemų reklamos ir rinkodaros srityje sprendimui taikant skaitmeninio marketingo priemones su mokomąja verslumo ugdymo stažuote.
4. Mokomoji stažuotė Hakatono laimėtojams.

Projekto dalyviai. Dalyviai bus atrenkami pagal tikslinei grupei keliamus reikalavimus, informuojami, koordinuojama jų veikla. Iniciatyvos bus vykdomos Utenos mieste, projekto partnerio – Utenos kolegijos patalpose, kurios bus papildytos kompiuterine ir programine įranga. Didelis dėmesys skiriama projekto informavimo veikloms, įvertinant tikslinės grupės pasiekiamumo bei informavimo kanalus ir jų valdymo specifiką.
Projekte dalyvaus ne mažiau nei 52 asmenys, kurie įgiję žinių bei įgūdžių projekto iniciatyvose, turės didesnes galimybes įsidarbinti Utenos miesto įmonėse arba patys sau susikurti darbo vietas. Taip bus prisidėta prie Utenos miesto veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos produkto rodiklio ir jo kiekybinio pokyčio pasiekimo – jaunų (iki 29 m. ) bedarbių skaičiaus sumažėjimo.
Projekto trukmė. Nuo 2020-01-08 iki 2021-01-08.
Nucas2003@gmail.com